W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie o korekcie wniosku nr2/20/2022

                                                                                                                                                                                                                                                  Rawicz, dnia 17.11.2022 roku

 

SPIR.6220.20.2022.KG

 

OBWIESZCZENIE NR 2/20/2022
o   złożonej korekcie wniosku

            


Burmistrz Gminy Rawicz informuje, że w toku prowadzonego postępowania Wnioskodawczyni  Pani Katarzyna Szlapa- Mikitczak - pełnomocnik firmy   EEP Sp.z.o.o z siedzibą w Lesznie, ul. 17 Stycznia 121, 64-100 Leszno wystąpiła o korektę pierwotnego wniosku i  o wydanie nowej, a nie o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z infrastrukturą towarzyszącą   na działkach nr 99, 101, 103/5, 100/2 obręb Sierakowo, w związku ze zmianą kwalifikacji  przedsięwzięcia.
Wobec powyższego pierwotny wniosek Inwestora traktowany jest jak o prośbę o wydanie nowej decyzji środowiskowej.
Planowane przedsięwzięcie należy zakwalifikować do:  § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b, pkt 54 b, pkt 58 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba  stron przekracza 10, zgodnie  z art. 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) - niniejsze zawiadomienie  zostaje podane stronom  do wiadomości przez zamieszczenie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu, Wydział  Strategii, Planowania i  Rozwoju  pokój 118, w godzinach urzędowania, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 cytowanej ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  w niniejszej  sprawie wydaje się po zaopiniowaniu z następującymi organami:
1.     Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu
2.     Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rawiczu
3.     Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii zgodnie z art. 35 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie – o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Publicznie dostępny wykaz, w którym zamieszczone są dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie udostępniony jest w BIP-ie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                                          z up. Burmistrza
                                                                                                       (-) Małgorzata Łakomy
                                                                                                 Naczelnik Wydziału Strategii,
        Planowania i Rozwoju

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powiadom znajomego