W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

OBWIESZCZENIE  NR 3/19/2022 o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania

SPIR.6220.19.2022.MKM                                                                  Rawicz dnia, 2022-12-07
                                   O B W I E S Z C Z E N I E  NR 3/19/2022
                                                o wydanym postanowieniu
                                              o zawieszeniu postępowania

Na postawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022, poz. 2000), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), zawiadamiam strony postępowania o wydanym 7.12.2022 r. postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie punktu skupu złomu na terenie działki o nr ewid. 21/14, obręb Konarzewo, Gmina Rawicz, powiat rawicki, do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu  oraz na tablicy elektronicznej następuje z dniem 08.12.2022 roku.

                                                                          (-) z up. Burmistrza
                                                                          Małgorzata Łakomy
                                                                          Naczelnik Wydziału
                                                                           Strategii, Planowania i Rozwoju

 


Art. 49 § 1 k.p.a. Jeżeli przepis  szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach 
i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.


Art. 49 § 2 k.p.a Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje 
się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

Powiadom znajomego