W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

obwieszczenie o zakończeniu postępowania SPiR.6733.6.2023.MR dot. budowy przepustu w m. Łąkta

 SPiR.6733.6.2023.MR                                           Rawicz, dnia 25.05.2023r.

                                            O B W I E S Z C Z E N I E
                                         o zakończeniu postępowania

                 Na podstawie art. 10 § 1. i art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe prowadzone na wniosek  firmy


                                                  p. Marka Nowaka
                                    reprezentowanego przez pełnomocnika
                                          Pana Tomasza Lamperskiego

w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie przepustu w pasie drogi powiatowej
na części działki nr 148/2 położonej w obrębie Łąkta, gm. Rawicz, powiat rawicki.

Jednocześnie zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania projekt decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  podlegał uzgodnieniom:
·      w zakresie  obszarów przyległych do pasa drogowego – z Powiatowym Zarządem Dróg w Rawiczu;
·      w odniesieniu do obszarów, o których mowa w art. 169 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia   20  lipca 2017r. – Prawo wodne  (obszarów szczególnego zagrożenia powodzią) –  z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  (Decyzja Nr 169/RPP/CP-173/2023 z dnia 19 maja 2023r.).

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a.,  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się  w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz w terminie do  dnia  12 czerwca 2023r.
Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

Zgodnie z art. 49 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie zamieszczone na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz,                         w sołectwie Łąkta,   oraz udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu.

                                                                   z up. Burmistrza
                                                                 Małgorzata Łakomy           
                                                                   Naczelnik Wydziału
                                                         Strategii, Planowania i Rozwoju

 

Powiadom znajomego