W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

obwieszczenie o podjęciu postępowania i jego zakończeniu SPiR.6733.22.2022.MR dot. budowy wieży radiokomunikacyjnej w Sarnowie

 SPiR.6733.22.2022.MR                                Rawicz, dnia 09.08.2023r.

 

                                      O B W I E S Z C Z E N I E
 
                 Na podstawie art. 10 § 1. i art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 977) zawiadamiam, że  w dniu                       09-08-2023r. zostało wydane postanowienie  o podjęciu postępowania administracyjne prowadzonego na wniosek firmy Towerlink Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-673) przy ul. Konstruktorskiej 4, działającej poprzez pełnomocnika p. Paulinę Suszczyńską,  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:   

 „wieży jako nośnika instalacji radiokomunikacyjnych wraz z antenowymi konstrukcjami wsporczymi, osprzętem  i urządzeniami zasilającymi o nr BT 32758”   na  części działki nr  449 obręb Sarnowa ( rejon ul. Feliksa Nowowiejskiego), gm. Rawicz.

Burmistrz Gminy Rawicz postanowieniem z dnia 2 listopada 2022r. zawiesił z urzędu postępowanie w powyższej sprawie, ze względu na złożone przez wnioskodawcę zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Postanowienie nr 268/2022 z dnia 6 października 2022r. wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 6 października 2022r. 
W dniu 24  lipca 2023r. działający z up. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sekretarz Stanu Generalny Konserwator Zabytków  postanowieniem DOZ-OAiK.650.997.2022.AR  utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie Nr 268/2022 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Postanowienie stało się ostateczne w administracyjnym toku instancji.

W związku z powyższym, organ  podjął niniejsze postępowanie w celu wydania decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji ze względu na brak zgody na pozytywne dla strony uzgodnienie  planowanego zamierzenia przez Konserwatora Zabytków.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a.,  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się  w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz w terminie do dnia  28 sierpnia 2023r.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

Zgodnie z art. 49 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, na tablicy ogłoszeń „Osiedle Sarnowa” oraz udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu www.rawicz.pl.  

Powiadom znajomego