W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

obwieszczenie o wydanej decyzji o w.z. dot. budowy do 8 budynków mieszkalnych przy ul. Klimaszki- SPiR.6730.1.84.2023.MR

SPiR.6730.1.84.2023.MR                             Rawicz, dnia 19.09.2023r.

                                      O B W I E S Z C Z E N I E
                          o  wydanej decyzji o warunkach zabudowy

                 Na podstawie art. 10 § 1, art.49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz.735 ze zm.)  

     podaję do publicznej wiadomości stronom postępowania informację,
                                 że w dniu   19.09.2023r. została wydana
                                        decyzja o warunkach zabudowy
 dla inwestycji polegającej na  budowie do ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych  na działce nr ewid. 775 położonej w obrębie Sierakowo – ul. Klimaszki, gm. Rawicz.

Ponieważ w prowadzonym postępowaniu administracyjnym bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, tutejszy organ działając w oparciu o art. 49 i art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego dokonuje zawiadomienia o wydanej decyzji w formie publicznego obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, sołectwa Sierakowo oraz poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu www.rawicz.pl. (bip.rawicz.pl – zakładka BURMISTRZ).

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w  Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz  (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21) - Biuro Obsługi Klienta.

Od niniejszej decyzji służy  prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu w drodze obwieszczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 49b § 1 k.p.a. w przypadku zawiadomienia stron zgodnie z art. 49 § 1 lub 49a o decyzji, która podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwia udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Zgodnie z art. 49 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.  

 

Powiadom znajomego