W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

SPIR.6733.12.2023.aw -Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki w decyzji Burmistrza Gminy Rawicz znak: SPIR.6733.12.2023 z dnia 02.10.2023

SPiR.6733.12.2023.AW                                    Rawicz, dnia  25.10.2023 r.

                                                 OBWIESZCZENIE

                   o wydaniu postanowienia o sprostowaniu  omyłki pisarskiej
                   w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. 2023, poz. 977 ze zm.)  oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2023, poz. 755 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu  25 października 2023r., zostało wydane postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji Burmistrza Gminy Rawicz znak: SPIR.6733.12.2023 z dnia 02.10.2023 wydanej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu.
Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz  którego działa pełnomocnik Pan Bogdan Kowalewski ustalającej lokalizację celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Szymanowo w ulicach Kowalikowej, Słowikowej i drodze publicznej na działce o nr ewid. 740/1 i części działek o nr ewid. 685, 787/2, obręb Szymanowo.  

Jednocześnie zawiadamiam, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznawać się ww. postanowieniem oraz aktami sprawy w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz ( Biuro Obsługi Klienta).

Od powyższego postanowienia  służy stronom  prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego, lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu w drodze publicznego obwieszczenia.  

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie zamieszczone na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, w   rejonie planowanego przedsięwzięcia tj w miejscowości Szymanowo oraz poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu www.rawicz.pl.  

                                                                 Burmistrz Gminy Rawicz

                                                                           Grzegorz Kubik

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 25.10.2023r.

Zdjęto w dniu………………………………………………2023r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego