W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie nr 1/4/2023 o wszczęciu postępowania

                                                                             Rawicz, dnia 05.04.2023 roku

SPiR.6220.4.2023.KG

 

 


OBWIESZCZENIE NR 1/4/2023
Burmistrza Gminy Rawicz
o  w s z c z ę c i u  p o s t ę p o w a n i a

            Na podstawie art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 202 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.03.2023 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PV Rawicz Sp.z.o.o., ul. Podleśna 3, 16-070 Choroszcz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 


Budowa instalacji fotowoltaicznej Rawicz PV o łącznej mocy  do 3,2 MW wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną z możliwością realizacji etapowej na dz. o nr 260, obręb Łaszczyn

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba  stron przekracza 10, zgodnie  z art. 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2021 r. poz. 247 ze zm.) - niniejsze zawiadomienie  zostaje podane stronom  do wiadomości przez zamieszczenie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu  oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji Sołectwa Łaszczyn.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu, Wydział  Strategii, Planowania i  Rozwoju  pokój 118, w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 cytowanej ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  w niniejszej  sprawie wydaje się po zaopiniowaniu z następującymi organami:
1.    Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu
2.    Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rawiczu
3.  Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii zgodnie z art. 35 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie – o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Publicznie dostępny wykaz, w którym zamieszczone są dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie udostępniony jest w BIP-ie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.


Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


                                                                                               (-) Z up. Burmistrz
                                                                                              Małgorzata Łakomy
                                                                                              Naczelnik Wydziału
                                                                           Strategii, Planowania i Rozwoju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego