W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie nr 2/4/2023 o zakończeniu postępowania

SPIR.6220.4.2023.KG                                                             Rawicz, dnia 16.05.2023 roku

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E NR 2/4/2023
o  z a k o ń c z e n i u  p o s t ę p o w a n i a

            

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniana środowisko (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029 z późn. zm.)

 Burmistrz Gminy
Rawicz
z a w i a d a m i a

 


strony o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej Rawicz PV o łącznej mocy  do 3,2 MW wraz  z niezbędną  infrastrukturą techniczną z możliwością realizacji etapowej na dz. o nr 260, obręb Łaszczyn

 Informuję, że w toku powyższego postępowania inwestycja zaopiniowana została przez:

-Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – opinia z dnia 25.04.2023 roku zn. WOO-IV.4220.433.2023.ZP.1,
-Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie z dnia 09.05.2023 r. zn. WR.ZZŚ.2.4901.77.2023.AS.
Stosownie do art. 10 §1 i art. 81 KPA organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz,
pok. 118, w godzinach urzędowania:

poniedziałki 7:00-15:00
wtorki, środy, czwartki 7:00-15:00
piątki 7:00-14:00
 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.rawicz.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni o dnia publicznego obwieszczenia.

     

      

 

 (-) z up. Burmistrza
 Małgorzata Łakomy
 Naczelnik Wydziału Strategii,
 Planowania i Rozwoju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego