W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie nr 1/9/2023 o wszczęciu postępowania

SPIR.6220.9.2023.KG                                                              

 

 

Rawicz, dnia 15.05.2023 roku

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  NR 1/9/2023
o  w s z c z ę c i u  p o s t ę p o w a n i a

     

Na podstawie art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu  30.03.2023 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek firmy ALBA 1 Sp.z.o.o., ul. Smakulska  127 B, 85-485 Bydgoszcz o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie  i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 80, 81, 82, 83, 84, 88, 91, 93, 1108 obręb Szymanowo.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba  stron przekracza 10, zgodnie  z art. 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) - niniejsze zawiadomienie  zostaje podane stronom  do wiadomości przez zamieszczenie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji – sołectwo Szymanowo.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu, Wydział  Strategii, Planowania i  Rozwoju  pokój 118, w godzinach urzędowania, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 cytowanej ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  w niniejszej  sprawie wydaje się po zaopiniowaniu z następującymi organami:
1.    Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu,
2.    Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rawiczu,
3.    Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie,
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii zgodnie z art. 35 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie – o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Publicznie dostępny wykaz, w którym zamieszczone są dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie udostępniony jest w BIP-ie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                 

(-) z up. Burmistrza
Małgorzata Łakomy
Naczelnik Wydziału Strategii,
Planowania i Rozwoju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Powiadom znajomego