W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

SPiR.6733.2.2024.AD- obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Folwark

Rawicz, dnia 10 kwietnia 2024 r.

SPiR.6733.2.2024.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 977)

BURMISTRZ GMINY RAWICZ

zawiadamia strony postępowania,
że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp. z o.o.
reprezentowanej przez Pana Marcina Kowalskiego
została wydana w dniu 10.04.2024 r. decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm PE na terenie działki o nr ewid. 570/11, obręb Folwark oraz na części działki o nr ewid. 568, obręb Folwark.

Obwieszczenie publikuje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rawicz, w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz poprzez wywieszenie obwieszczenia w rejonie miejsca planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą zapoznać się  z przedmiotową decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w godzinach urzędowania.

Od decyzji służy stronom tego postępowania prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do sądu administracyjnego.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: 10.04.2024 r.

Zdjęto w dniu: _ _._ _.2024 r.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Urzędu.

 

sprawę prowadzi: Anna Duda

a.duda@rawicz.eu

tel. 65 616 49 84 wew. 438 lub 520

Powiadom znajomego