W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

SPiR.6730.1.67.2024.AW- obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Szymanowo

Rawicz, dnia 10 lipca 2024 r.

SPIR.6730.1.67.2024.AW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 572)

podaję do publicznej wiadomości informację,
że w dniu 10 lipca 2024 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy
zn. SPIR.6730.1.67.2024 dla inwestycji polegającej na
„budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego”
na terenie działek o nr ewid. 981/34 i 981/41,
położonych w obrębie Szymanowo.
Ponieważ w prowadzonym postępowaniu administracyjnym udział bierze więcej niż dwadzieścia stron, tutejszy organ działając na podstawie przepisu art. 49 i art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego dokonuje zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach w formie publicznego obwieszczenia wywieszonego na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21, w pobliżu miejsca inwestycji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu www.rawicz.pl.
Zawiadomienie to staje się skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w wyżej określony sposób.
Jednocześnie zawiadamiam, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z ww. decyzją oraz aktami sprawy w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, w godzinach pracy urzędu.
Od niniejszej decyzji służy  prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu w drodze obwieszczenia.
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do sądu administracyjnego.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 49b § 1 KPA w przypadku zawiadomienia stron zgodnie z art. 49 § 1 lub 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwia udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.
Zgodnie z art. 49 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

 

Obwieszczenie wywieszono: 10.07.2024 r.

Obwieszczenie zdjęto: __ __.__ __.__ __ __ __ r.

 

sporządziła: Anna Duda

a.duda@rawicz.eu

tel. 65 616 49 84 wew. 438 lub 520

Załączniki

Powiadom znajomego