W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6220.3.2015

Rawicz, dn. 30.06.2017 roku

IR.6220.3.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania  że Burmistrz Gminy Rawicz  wydał w dniu 28.06.2017 r. decyzję zn. IR.6220.3.2015 w sprawie:

·       stwierdzenia istnienia przesłanki wznowienia postępowania wymienionej w art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, a tym samym wydanie z naruszeniem prawa decyzji ostatecznej Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 9 sierpnia 2013 r. nr GGPPiOŚ.6220.14.2013.KG o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej złożonej z 1 turbiny o mocy maksymalnej do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ok. Szymanowa oraz decyzji ostatecznej Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 9 października 2013 r. nr GGPPiOŚ.6220.27.2013.KG w sprawie zmiany w części decyzji z dnia 9 sierpnia 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

·       nie uchylenia decyzji ostatecznej Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 9 sierpnia 2013 r.
nr GGPPiOŚ.6220.14.2013.KG o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej złożonej z 1 turbiny o mocy maksymalnej do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ok. Szymanowa oraz decyzji ostatecznej Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 9 października 2013 r. nr GGPPiOŚ.6220.27.2013.KG w sprawie zmiany w części decyzji z dnia 9 sierpnia 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, albowiem w wyniku ich uchylenia mogłaby zostać wydana wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej.

1. Decyzja wydana została dla: Sp.z o.o.  Sp. K., ul. Wiatraczna 36a, 63-900 Rawicz
2. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z:

·       opinią sanitarną z  15.07.2016 r.  zn. N.NS-72/2-29(1)/16  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu  oraz;

·       postanowieniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 08.07.2016 roku zn. WOO-IV.4240.641.2016.BZ.6

można zapoznać się w Wydziale Inwestycji i Rozwoju  Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118,

·       w poniedziałki od 8.00-16.00;

·       wtorki - piątki od 7.00-15.00.

4.Niniejsze obwieszczenie  zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Rawiczu, wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Rawiczu, ul. Piłsudskiego 21 oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji, tj. Sołectw wsi Szymanowo.

5. Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz w terminie  14 dni od daty ogłoszenia tj. w terminie  do 31.07.2017 roku

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj.3.07.2017 -17.07.2017 roku

Załączniki

img313.pdf pdf, 640 kB

Powiadom znajomego