W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6220.6.2017.KG

ZAWIADOMIENIE
 
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.05.2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Pana Michała Bugały-przedstawiciela firmy Tebodin Poland Sp.z.o.o. Eurocentrum Office Complex, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa działającego w imieniu i na rzecz firmy ANIMEX Foods Sp.z.o.o., sp.k., Morliny 15, 14-100 Ostróda o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
 
Zakład uboju trzody chlewnej wraz z rozbiorem wieprzowiny położony w m. Sierakowo, gmina Rawicz na dz. o nr ewid. gruntu: obręb Sierakowo Pn I:
 
31, 36/2, 38/5, 38/8, 32/23, 36/3, 32/24, 502, 30, 35, 36/1, 459, 460, 38/4, 11/10, 14/2, 14/9, 34/6, 32/59,32/25, 32/40,32/55,14/3,470, 29/2, 29/1, 38/3, 38/2,461, 29/5, 457, 458, 466/2, 32/33, 32/43, 32/58, 32/46, 32/49, 32/52, 32/53, 32/54, 32/56, 13/3, 13/4, 14/6, 14/7, 11/6, 11/7, 11/8, 464, 465, 32/57, 468, 463, 462, 14/8, 32/36, 34/4, 466/1, 456, 454, 455, 17/1, 16, 506/1, 506/2, 506/3, 506/4, 506/5, 506/6, 506/7, 506/8, 506/9, 506/10, 36/4, 39/2, 499/1, 23/9, 23/10, 23/1139/3, 23/4,
 
10, 469, 499/2, 23/8, 38/7 obręb Sierakowo Pn II:
 
99, 94/2, 95/2, 100/2, 101, 104/4, 94/1, 95/1, 94/4, 95/4, 97, 94/3, 95/3, 93, 103/5, 96,
 
98/2, 100/1, 98/1, 431, 430, 92/2, 92/1
 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 353 ze zm.) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu oraz na w pobliżu miejsca realizacji inwestycji (tablice Sołectwa Sierakowo)
 
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
 
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu, Wydział Inwestycji i Rozwoju pokój 118, w godzinach urzędowania
 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 cytowanej ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 95, § 3 ust. 1 pkt 52 lit.b, § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 78 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (t.j Dz.U. z 2016r., poz. 71.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zaopiniowaniu z następującymi organami:
 
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu
 
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rawiczu
 
Starostą Rawickim
 
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii zgodnie z art. 35 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia

Załączniki

Powiadom znajomego