W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

BZPF.2710.13.2019 Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Kadeckiej w Rawiczu

UWAGA: W dniu 07.06.2019 roku zamieszczono informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

UWAGA: W dniu 05.06.2019 r. zamieszczono wyjaśnienie nr 3 do SIWZ - odp. na zapytnia.


UWAGA: W dniu 03.06.2019 r. zamieszczono wyjaśnienie nr 2 do SIWZ - zmiana treści SIWZ (zmiana  terminu składania ofert) - wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.UWAGA: W dniu 30.05.2019 r. zamieszczono wyjaśnienie nr 1 do SIWZ - odp. na zapytania,zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie podziemnego zbiornika retencyjnego pojemności 550 m³ na istniejącym systemie kanalizacji deszczowej wraz z budową i przebudową odcinka sieci kanalizacji deszczowej łącznej długości 233 m w rejonie ul. Kadeckiej w Rawiczu, realizowane w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej „Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi
  w Gminie Rawicz”.
 2. Zamówienie będzie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, a w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, w ramach zadania pn. „Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz”.

  Termin składania ofert upływa: 07 CZERWCA 2019 r. godz. 10:00


  Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

  1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, adres e-mail: g.kubik@rawicz.eu;

  2)   kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: adres e-mail - iod@rawicz.eu;

  3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Kadeckiej w Rawiczu” nr sprawy BZPF.2710.13.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

  4)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”;

  5)   dane mogą być przekazywane poza teren UE;

  6)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmujący cały czas trwania umowy, lub przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie;

  7)   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  8)   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane;

  9)   posiada Pani/Pan:

  a)   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);

  b)   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

  c)    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) - wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

  d)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  10) nie przysługuje Pani/Panu:

  a)   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  b)   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  c)    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

Załączniki

2.SIWZ pdf, 2.42 MB
8.STWiORB pdf, 393 kB

Powiadom znajomego