W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

BZPiF.2710.25.2020 Przebudowa odcinka drogi ul. Sadowniczej w Sierakowie wraz z kanalizacją deszczową i usunięciem kolizji energetycznej i gazowej – etap II

UWAGA: W dniu 06.11.2020 r. zamieszczono informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie pozostałego odcinka ulicy Sadowniczej w Sierakowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, usunięciem kolizji gazowej, zgodnie z założeniami i wytycznymi zawartymi w dokumentacjach projektowych, w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej pn.: „Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ulicy Ogrodniczej - przebudowa ulicy Sadowniczej”.


TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 06 listopada 2020 roku, do godz. 11:00.

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się poprzez transmisję online (w wyznaczonym terminie na otwarcie ofert), zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych dot. Otwarcia ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego
Link do transmisji z otwarcia ofert znajduje się poniżej:

https://www.youtube.com/channel/UCP4GT47Xb0B2aDPP4F1e4OA


1.   Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, adres e-mail: g.kubik@rawicz.eu;
2)   kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: adres e-mail - iod@rawicz.eu;
3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa odcinak drogi ul. Sadowniczej
w Sierakowie wraz z kanalizacją deszczową i usunięciem kolizji energetycznej i gazowej – etap II” BZPiF.2710.25.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”;
5)   dane mogą być przekazywane poza teren UE;
6)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; lub przez okres wskazany w umowie 
o dofinansowanie (jeżeli dotyczy);
7)   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8)   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane;
9)   posiada Pani/Pan:
a)   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);
b)   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c)   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) – wystąpienie
z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a)   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

Załączniki

2. SIWZ pdf, 42.76 MB

Powiadom znajomego