W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie SPIR.6730.1.232.2021 - w sprawie uzgodnienia sporządzonego projektu decyzji dla inwestycji polegającej na dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 1087/7 orz na części działki nr ewid. 1087/3 obręb Dębno Polskie.

                                                                            Rawicz, dnia  23.11.2021r.

SPIR.6730.1.232.2021.AW

                                            O B WIE S Z C Z E N I E                                   
 
Na podstawie  art. 10 §1, art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity - Dz.U. z 2021r,  poz. 753 z późn. zm.)

podaję do wiadomości stronom postępowania informacje o wystąpieniu do Starosty Rawickiego, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie do Ministra Klimatu i Środowiska, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starosty Rawickiego oraz do Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu o uzgodnienie sporządzonego na rzecz Pana Mariusza Matysiaka projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 1087/7 orz na części  działki nr ewid. 1087/3 obręb Dębno Polskie.

Burmistrz Gminy Rawicz wystąpił do ww organów o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy w oparciu o treść art. 64 ust. 1 , art. 53  ust.4 pkt 5, 6, 9  oraz art. 53 ust. 5 ustawy z dnia   27 marca   2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz .U. z 2021r.,  poz. 741 ze zm.)

Wystąpienie dotyczy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie  melioracji wodnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych,  w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz z odniesieniu do terenów przyległych do pasa drogowego. 

Akta sprawy pozostają do wglądu w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz.

Z uwagi na stan epidemii  i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem COVID-19,  dokonywanie wszystkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe między innymi poprzez Biuro Obsługi Klienta  po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia, drogą pocztową tradycyjną, telefoniczną, mailową lub poprzez platformę  ePuap. 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponieważ w prowadzonym postępowaniu administracyjnym bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, tutejszy organ działając w oparciu o art. 49 i art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego dokonuje zawiadomień o  czynnościach w formie publicznego obwieszczenia wywieszonego na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, w sołectwie Dębno Polskie oraz poprzez udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu www.rawicz.pl ( bip.rawicz.pl - zakładka BURMISTRZ).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 24.11.2021r.

Zdjęto w dniu……………………………………………….


Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz,  w rejonie planowanego przedsięwzięcia tj.  miejscowości Dębno Polskie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
Z upoważnienia Burmistrza

Naczelnik Wydziału SPIR

Małgorzata Łakomy

Powiadom znajomego