W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

obwieszczenie o wydanej decyzji o w.z. SPiR.6730.1.177.2021.MR dot. budowy budynku mieszkalnego i wiaty przy ul. Życzliwej

SPiR.6730.1.177.2021.MR                                      Rawicz, dnia 23.11.2021r.

 

                                         O B W I E S Z C Z E N I E
                            o  wydanej decyzji o warunkach zabudowy

 

                 Na podstawie art. 10 § 1, art.49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz.735 ze zm.) 
     podaję do publicznej wiadomości stronom postępowania informację,
                        że w dniu 23 listopada 2021r. została wydana
                                decyzja o warunkach zabudowy 

dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wiaty wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 3122 położonej w obrębie Rawicz przy ul. Życzliwej.

Ponieważ w prowadzonym postępowaniu administracyjnym bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, tutejszy organ działając w oparciu o art. 49 i art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego dokonuje zawiadomienia o wydanej decyzji w formie publicznego obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu www.rawicz.pl. (bip.rawicz.pl – zakładka BURMISTRZ).
Jednocześnie zawiadamiam, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z ww. decyzją oraz aktami sprawy   w   Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz.
 Z uwagi na stan epidemii  i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem COVID-19,  dokonywanie wszystkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe między innymi poprzez Biuro Obsługi Klienta, drogą pocztową tradycyjną, telefoniczną, mailową lub poprzez platformę ePuap. 
Od niniejszej decyzji służy  prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu w drodze obwieszczenia.
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do sądu administracyjnego.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 49b § 1 k.p.a. w przypadku zawiadomienia stron zgodnie z art. 49 § 1 lub 49a o decyzji, która podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwia udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.
Zgodnie z art. 49 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.  

 

 

Powiadom znajomego