W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

SPIR.6730.1.232.2021.AW - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na „ budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce o nr ewid. 1087/7 orz na części działki nr ewid. 1087/3 obręb Dębno Polskie

                                                                             Rawicz, dnia  25.11.2021r.

SPIR.6730.1.232.2021.AW


                                        O B W I E S Z C Z E N I E

                                     o zakończeniu postępowania

 

                 Na podstawie art. 10 § 1, art.49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 735 ze zm.)  

 
podaję do publicznej wiadomości stronom postępowania informację, że zostało zakończone postępowanie dowodowe prowadzone w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na :

„ budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce o nr ewid. 1087/7 orz na części  działki nr ewid. 1087/3  obręb Dębno Polskie

Jednocześnie zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania projekt decyzji  o warunkach zabudowy podlegał uzgodnieniom:

w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych  - ze Starostą Rawickim,  
w zakresie ochrony melioracji wodnych – z Dyrektorem Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych – z Ministrem Klimatu i Środowiska, z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego oraz ze Starostą Rawickim,
w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego – z Powiatowym Zarządem Dróg w Rawiczu.
 
związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a.,  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się  w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz (  Zespół Planowania Przestrzennego),    w terminie do dnia  09 grudnia  2021r.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19)  dokonywanie wszystkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe poprzez m.in. Biuro Obsługi Klienta tutejszego urzędu, drogą pocztową, telefoniczną lub poprzez platformę ePuap.  

Zgodnie z art. 49 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie zamieszczone na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz,  w sołectwie Sierakowo,   oraz udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organów.    

Ponieważ w prowadzonym postępowaniu administracyjnym bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, tutejszy organ działając w oparciu o art. 49 i art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego dokonuje  zawiadomienia o  zakończeniu postępowania administracyjnego w formie publicznego obwieszczenia wywieszonego na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz w sołectwie Dębno Polskie, a także  poprzez udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu www.rawicz.pl. (bip.rawicz.pl – zakładka BURMISTRZ).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 25.11.2021r. 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ..................................2021r.

Z upoważnienia Burmistrza

Naczelnik Wydziału SPIR

Małgorzata Łakomy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego