W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

spir.6733.29.2021 - obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkch o nr ewid. 26/2 i 26/9 ob. Dębno Polskie.

                                                                          Rawicz, dnia 25.11.2021r.

SPIR.6733.29.2021.AW                                                                             

                                  O B WIE S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2021r, poz. 741 ze zm.) oraz art. 10 §1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 753 ze zm.)  

                                BURMISTRZ GMINY RAWICZ

zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone z wniosku
          

                 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji  polegającej na : na budowie sieci wodociągowej  na działkach nr ewid. 26/2 i 26/9, ob. Dębno Polskie

 

Jednocześnie zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego został uzgodniony zgodnie z art. 53  ust.4 oraz art. 53 ust. 5 ustawy z dnia   27 marca   2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz .U. z 2021r.  poz. 741 ze zm.)  w powiazaniu z  art. 106  ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku -  Kodeksu  postępowania  administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2021 r. poz. 753 ze zm.):

•        w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych – przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego;

•        w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych – przez  Starostę Rawickiego;

•        w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych – przez Ministra Środowiska;

•        w zakresie melioracji wodnych – do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie;

•        w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych – przez Starostę Rawickiego.

•        w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających pozwolenia wodnoprawnego – przez Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

•        w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego– przez  Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu;

·             w zakresie sposobu zagospodarowania gruntów leżących w rejonie istniejącej sieci gazowej – przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – System S.A , Oddział w Poznaniu.

Jednocześnie informuje, iż pismem z dnia 29.10.2021 Inwestor zmienił zakres inwestycji  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   z przebudowy sieci wodociągowej na budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 26/2 i 26/9, ob. Dębno Polskie gm. Rawicz, powiat rawicki.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. wszystkie strony postępowania mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Informuję, że obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Przed wydaniem decyzji strony mogą zapoznać się  z aktami sprawy w Wydziale Strategii Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119 I piętro).

Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań do dnia   10.12.2021r.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 25.11.2021r.

Zdjęto w dniu…………………………………………………………………


Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz,  w rejonie planowanego przedsięwzięcia w gminie Rawicz  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

 
Z upoważnienia Burmistrza

Naczelnik Wydziału SPIR

Małgorzata Łakomy
 

 

 

 

Powiadom znajomego