W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego IR.6733.36.2019.MR dot. budowy linii kablowej SN-20 kV wyprowadzenie nowego ciągu zasilania SN-20 KV relacji GPZ Rawicz - Świniary

IR.6733.36.2019.MR                                          Rawicz, dnia  10.11.2021 r.

                                                      OBWIESZCZENIE
                                                 w sprawie wydania decyzji
                              o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu         i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz. 735 ze zm.)  oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek

                     ENEA Operatora Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
                 działającej poprzez pełnomocnika p. Bartosza Wacława

Burmistrz Gminy Rawicz postanowieniem z dnia 28 października 2021r. podjął zawieszone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pod nazwą „budowa linii kablowej SN-20 kV, wyprowadzenie nowego ciągu zasilania SN-20 kV z GPZ Rawicz w kierunku miejscowości Świniary”.

W dniu 28 października 2021r. Burmistrz Gminy Rawicz wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN-20 kV, wyprowadzenie nowego ciągu zasilania SN-20 kV z GPZ Rawicz w kierunku miejscowości Świniary dla działek:

Gmina Rawicz, obręb Rawicz, działki nr ewid. 174, 175/13, 175/12, 175/11, 173/4, 173/3, 172/8, 2923/2, 1890/2, 1891/2, 1893/2, 1895/2, 1898/2, 1899/2, 1902/1, 1903/1, 1906/1, 1905/2, 1913/2, 1941/1, 1940/3, 1939/3, 1938/4, 1938/3, 1936/6, 1934/11, 1933/1, 1925/10, 1923/1, 1922/1, 1921/5, 1921/3, 1919/1, 1917/1, 1915/20, 1915/17, 1915/12, 1915/9, 1915/4, 1915/18, 1931/23, 2906 oraz części działek nr ewid. 2901, 2902/4, 2906, 1918/9, 2896,
obręb Szymanowo, działki nr ewid. 14/2, 912, 15/4, 1088/3, 1087/1, 1086/10, 1086/8,1086/5, 1085/2, 1084/1, 63/12, 23/1, 21/1, 20/1 oraz części działek nr ewid. 969, 916, 934/4, 938/1, 949/3,
obręb Kąty, część działki nr ewid. 56 i 42/3,
obręb Dębno Polskie, działki nr ewid. 802/3, 802/2, 804/11, 860/9, 860/12, 878/2, 877, 883, 887, 229/2, 229/1, 1089, 257/1 oraz części działek nr ewid. 804/8, 804/9, 835/2, 878/3, 926/3, 886/2,  279,  258/26, 258/21, 229/2,Gmina Żmigród, obręb Laskowa, działki nr ewid. 292, 299/1, 308/1, 268/1, 269/1, 270/1, 297, 329, 190, 271/1, 272/1, 273/3 oraz części działek nr ewid. 288/1, 299/2,  320/1, 209, 144, 212, 141, 84/2,
obręb Korzeńsko, część działki nr ewid. 448/281,
Gmina Wąsosz, obręb Kąkolno,  część działki nr ewid. 55,
obręb Pobiel, działki nr ewid. 945, 944, 943, 942, 941, 940, 614/2, 614/1 oraz części działek nr ewid. 706, 589, 577, 588/2, 301.

Jednocześnie na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. organ  umorzył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek objętych miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego :
- w części dla działki nr 2896 obręb Rawicz
- w całości dla działki nr 2913 obręb Rawicz
- w całości dla działek nr 146/3, 146/1 146/4 obręb  Sierakowo
-  w części dla działki nr 56 obręb Kąty
- w całości dla działki nr 60 obręb Kąty
- w części dla działki nr 229/2 obręb Dębno Polskie
- w całości dla działki nr 303 obręb Dębno Polskie
- w całości dla działki nr 249 obręb Dębno Polskie
- w części dla działki nr 279 obręb Dębno Polskie

W związku z powyższym zainteresowane strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z ww. postanowieniem i decyzją oraz aktami sprawy.
Z uwagi na stan epidemii  i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem COVID-19,  dokonywanie wszystkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe między innymi poprzez Biuro Obsługi Klienta, drogą pocztową tradycyjną, telefoniczną, mailową lub poprzez platformę ePuap.
Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego, lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu w drodze publicznego obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 49 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie zamieszczone na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie i Urzędu  Miejskiego Wąsosza, w sołectwie: Sierakowo, Szymanowo, Kąty, Dębno Polskie, Folwark, Laskowa, Kąkolno, Pobiel, Korzeńsko  oraz udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organów.

z up. Burmistrza

Małgorzata Łakomy

Naczelnik Wydziału

Strategii, Planowania i Rozwoju
 

Powiadom znajomego