W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

SPIR.6733.20.2021.AW-Obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV na terenie części działek o nr ewid. 39/6, 44/2, 49/6, 51, 40/4, 42/5 położonych w obrębie Folwark

SPIR.6733.20.2021.AW                                          Rawicz, dnia 21.01.2022r.

                                            O B WIE S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2021r, poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 753 późn. zm) zawiadamiam, że w dniu  21 stycznia   2022r., wydana została na wniosek
                                              Enea Operator Sp. z o.o.

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV na terenie części działek o nr ewid. 39/6, 44/2, 49/6, 51, 40/4, 42/5 położonych w obrębie Folwark 

Jednocześnie zawiadamiam, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z ww. decyzją oraz aktami sprawy .

Z uwagi na stan epidemii  i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem COVID-19,  dokonywanie wszystkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe między innymi poprzez Biuro Obsługi Klienta  po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia, drogą pocztową tradycyjną, telefoniczną, mailową lub poprzez platformę ePuap. 

Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego, lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu w drodze publicznego obwieszczenia.  

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie zamieszczone na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, oraz poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu www.rawicz.pl. oraz w miejscu planowanej inwestycji tj. w sołectwie Folwark.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  21.01.2022r.

Zdjęto w dniu………………………………………………….

 
Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz,  w rejonie planowanego przedsięwzięcia w gminie Rawicz tj., w sołectwie Folwark oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Z upoważnienie Burmistrza

Naczelnik Wydziału SPIR

Małgorzata Łakomy

Powiadom znajomego