UWAGA: W dniu 06.04.2020 r. zamieszczono informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

UWAGA: W dniu 27.03.2020 roku zamieszczono wyjaśnienie nr 8 do SIWZ (odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ) wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia, uzupełniona dokumentacją projektową, aktualnym projektem umowy i aktualnymi przedmiarami wraz z kosztorysami zerowymi – dokumenty pomocnicze

 

Termin składania ofert do dnia: 06 KWIETNIA 2020 roku do godz.: 11:00 (po udzielonych wyjaśnieniach nr 8 do SIWZ)

 


UWAGA: W dniu 16 marca 2020 r. zamieszczono wyjaśnienie nr 7 - zmiana terminu składania ofert wraz z ogł. o zmianie ogłoszenia.
Termin składania ofert upływa: 30 marca 2020 r. godz. 11:00


Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się poprzez transmisję online (w wyznaczonym terminie, na otwarcie ofert), zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych dot. Otwarcia ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego

Link do transmisji z otwarcia ofert znajduje się poniżej:

 

https://www.youtube.com/channel/UCP4GT47Xb0B2aDPP4F1e4OA


UWAGA: W dniu 03 marca 2020 r. zamieszczono wyjaśnienie nr 6 - zmiana terminu składania ofert wraz z ogł. o zmianie ogłoszenia.
Termin składania ofert upływa: 20 marca 2020 r. godz. 11:00(nieaktualne)


UWAGA: W dniu 28 lutego 2020 r. zamieszczono wyjaśnienie nr 5 - zmiana terminu
składania ofert wraz z ogł. o zmianie ogłoszenia.
Termin składania ofert upływa: 06 marca 2020 r. godz. 11:00(nieaktualne)


UWAGA: W dniu 20 lutego 2020 r. zamieszczono wyjaśnienie nr 4 - zmiana terminu składania ofert wraz z ogł. o zmianie ogłoszenia.
Termin składania ofert upływa: 02 marca 2020 r. godz. 11:00(nieaktualne)

UWAGA: W dniu 14 lutego 2020 r. zamieszczono wyjaśnienie nr 3 - zmiana terminu składania ofert wraz z ogł. o zmianie ogłoszenia.
Termin składania ofert upływa: 24 lutego 2020 r. godz. 11:00(nieaktualne)

UWAGA: W dniu 07 lutego 2020 r. zamieszczono wyjaśnienie nr 2 - zmiana terminu
składania ofert wraz z ogł. o zmianie ogłoszenia.
Termin składania ofert upływa: 19 LUTEGO 2020 r. godz. 11:00 (nieaktualne)

UWAGA:  W dniu 03 lutego 2020 r. zamieszczono wyjaśnienie nr 1 .


Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku gminnego przy ul. Szarych Szeregów 3 na Rawicką Multibibliotekę, w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3”.

Termin składania ofert upływa: 13 LUTEGO 2020 r. godz. 11:00 (nieaktualne)

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, adres e-mail: g.kubik@rawicz.eu;

2)       kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: adres e-mail - iod@rawicz.eu;

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego na Rawicką Multibibliotekę” nr sprawy BZPiF.2710.1.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4)       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) dalej „ustawa Pzp”;

5)       dane mogą być przekazywane poza teren UE;

6)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmujący cały czas trwania umowy; lub przez okres wskazany w umowie
o dofinansowanie (jeżeli dotyczy);

7)       obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

8)       w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane;

9)       posiada Pani/Pan:

a)       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);

b)       na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c)        na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) - wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

d)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10)   nie przysługuje Pani/Panu:

a)       w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)        na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.Załączniki:

1.ogł. o zamówieniu nr 505457-N-2020
2.SIWZ
3.wzór oferty wraz z zał.
4.projekt umowy_2710.1
5.przedmiary robót i koszt. zerowe
6.PB-opis wraz z decyzjami i uzgodnieniami
7.PB-branża architekt-rys
8.PB-branże inst. i konstrukcyjne-rys
9.PW-konstrukcja i zieleń-cz.1
10.PW-instalacje-cz.2
11.PW-elektryka-cz.3
12.PW-pzt
13.PW-elewacje,rzuty,przekroje
14.PW-detale i zestawienia
15.STWIORB
16. wyjasnienie nr 1 z dnia 03.02. 2020 r.
17.wyjaśnienie nr 2-zm.terminu
18.ogł. o zmianie ogłoszenia nr 540022678-N-2020
19.wyjaśnienie nr 3-zm.terminu
20.ogł. o zmianie ogłoszenia nr 540027223-N-2020
21. Wyjaśnienie nr 4 - zmiana terminu
22. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
23.wyjaśnienie nr 5-zm.terminu
24.ogł. o zmianie ogłoszenia nr 540036165-N-2020
25. wyjaśnienie nr 6 z dnia 03.03.2020 r.
26. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540038565-N-2020
27. wyjasnienie nr 7 -zm. terminu
28. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540047387-N-2020.pdf
29. wyjaśnienie nr 8 do SIWZ
30. aktualne przedmiary wraz z kosztorysami zerowymi - do wyj. nr 8
31. aktulany projekt umowy Nt BZPiF.2710.1.2020 - do wyj. nr 8
32. uzupełniona dokumentacja projektowa - do wyj. nr 8
33. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 540055184-N-2020 - do wyj. nr 8
34. Informacja z otwarcia ofert
35. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
36.ogł. o udzieleniu zamówienia nr 510068753-N-2020