W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

UNIEWAŻNIONE - BZPiF.2710.3.2020 Zaprojektowanie wraz z wykonaniem przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Ignacego Buszy 5 w Rawiczu

UWAGA: W dniu 03.03.2020 roku zamieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
UWAGA: W dniu 28.02.2020 r. zamieszczono informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.


UWAGA: W dniu 21.02.2020 roku
zamieszczono wyjaśnienie nr 6 do SIWZ (odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ) wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia oraz wstępną opinią Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków

Termin składania ofert do dnia: 28 LUTEGO 2020 roku do godz.: 11:00 (po udzielonych wyjaśnieniach nr 6 do SIWZ)


UWAGA: W dniu 14.02.2020 roku
zamieszczono wyjaśnienie nr 5 do SIWZ (zmiana treści SIWZ – terminu składania ofert) wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia: 26 LUTEGO 2020 roku do godz.: 11:00 (po udzielonych wyjaśnieniach nr 5 do SIWZ)


UWAGA: W dniu 12.02.2020 roku
zamieszczono wyjaśnienie nr 4 do SIWZ (odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ) wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia, uzupełnionymi dokumentami oraz aktualnym projektem umowy.

Termin składania ofert do dnia: 19 LUTEGO 2020 roku do godz.: 11:00 (po udzielonych wyjaśnieniach nr 4 do SIWZ)


UWAGA: W dniu 11.02.2020 roku zamieszczono wyjaśnienie nr 3 do SIWZ (zmiana treści SIWZ – terminu składania ofert) wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia: 17 LUTEGO 2020 roku do godz.: 11:00 (po udzielonych wyjaśnieniach nr 3 do SIWZ)


UWAGA: W dniu 07.02.2020 roku
zamieszczono wyjaśnienie nr 2 do SIWZ (zmiana treści SIWZ – terminu składania ofert) wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia: 14 LUTEGO 2020 roku do godz.: 11:00
(po udzielonych wyjaśnieniach nr 2 do SIWZ)


UWAGA: W dniu 30.01.2020 roku
zamieszczono wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (odpowiedzi na zapytania)


Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Ignacego Buszy 5 w Rawiczu w celu poszerzenia usług społecznych i zdrowotnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz utworzenia Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej (CWES) w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej pn. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3”, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z założeniami, wytycznymi i wymaganiami zawartymi w programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ dla tego zadania (załącznik nr 8).


Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2020 roku, do godz.: 11:00

 

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, adres e-mail: g.kubik@rawicz.eu;

2)   kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: adres e-mail - iod@rawicz.eu;

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie wraz z wykonaniem przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Ignacego Buszy 5 w Rawiczu” nr sprawy BZPiF.2710.3.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) dalej „ustawa Pzp”;

5)   dane mogą być przekazywane poza teren UE;

6)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmujący cały czas trwania umowy lub przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie (jeżeli dotyczy),

7)   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

8)   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane;

9)   posiada Pani/Pan:

a)   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);

b)   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c)   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) - wystąpienie
z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

d)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10) nie przysługuje Pani/Panu:

a)   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

Załączniki

Powiadom znajomego